Zpracování osobních údajů

(Informace pro zákazníka)

Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s objednávkou přepravy zásilek na www.airway.cz Tato informace je Vám sdělena v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

 1. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Vy nám na základě Vaší objednávky zboží sdělujete tyto osobní údaje: 
  - jména a příjmení 
  - adresa vyzvednutí zásilky/ adresa doručení zásilky 
  - telefonní spojení, 
  - e-maily
  (dále jen „Osobní údaje“).

 2. Naše společnost, tj. společnost Airway s.r.o. IČ: 274 32 424 , sídlo: Švecova 2, 149 00 Praha, je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.
 3. Kurýrní služba Airway s.r.o. je provozovatelem (vlastníkem) internetové webové platformy pro objednávku přepravy zásilek www.airway.cz více informací je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na http://www.airway.cz/obchodni-podminky  
 4. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou přepravy, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky přepravy, tj. za účelem plnění přepravy příkazcem, kterou s Vámi uzavíráme. Vaše jméno a adresu zpracováváme za účelem realizace přepravy a následného doručení. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci a doručení požadované přepravy. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi.
 5. Váš souhlas pro zpracování Osobních údajů potřebujeme v případě, že se hodláte registrovat v naší klientském rozhraní pro měsíční vyúčtování našich služeb. Souhlas pro tyto účely nám můžete udělit při registraci do zákaznické zóny nebo na základě naší žádosti formou e-mailu.
 6. Vašemu souhlasu naopak nepodléhá zpracování Osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o společnosti, nabídkách našich služeb, slevových akcích a dalších novinkách, pouze však v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaší objednávkou přepravy internetové prezentaci www.airway.cz , to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 7. Vaše Osobní údaje předáváme tzv. zpracovateli osobních údajů, který dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené s námi v souladu s čl. 28 Nařízení zpracovává Osobní údaje výlučně pro účely, které vyplývají z tohoto dokumentu. Údaje o zpracovatelích, tj. komu byly Vaše osobní údaje předány, Vám sdělíme na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail  info@airway.cz
 8. Přístup k Osobním údajům mají pouze osoby zaškolené pro práci s nimi. Osobní údaje jsou ukládány v digitální podobě v zašifrovaném souboru na serveru naší společnosti. Vaše osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.
 9. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dle bodu 7., s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, s výjimkou zaměstnanců partnerské lékárny, pokud jste si zvolili osobní odběr zboží v lékárně, a s výjimkou osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů.
 10. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:
  • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
  • právo na opravu svých Osobních údajů,
  • právo na výmaz svých Osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
  • právo na přenositelnost Osobních údajů.

Podrobné informace ohledně možnosti uplatnění těchto Vašich z důvodu jejich rozsáhlosti neuvádíme, jsme nicméně připraveni Vám je na požádání sdělit v písemné formě.

 1. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 2. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web:  www.uoou.cz )

Zjistěte cenu vaší zásilky hned teď