Kurýrní služby a přeprava zásilek
Dispečink: +420 272 926 441

Kalkulátor kurýr Praha

Jednorázová zásilka online

Chcete rychle a levně
poslat zboží po Praze a okolí?

Při objednávce online sleva 5%.

Objednat zásilku

Zaregistrujte se nyní a získejte následující výhody

1. Pokročilá správa objednávek.
2. Rozsáhlá historie zásilek.
3. Možnost platby převodem.

REGISTROVAT

Platební podmínky

 1. Cena za přepravu zásilky je smluvní
 2. Pro cenu zásilky je závazný ten Ceník služeb, který Zasilatel zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (internet), pokud není s Příkazcem písemně domluven jinak.
 3. Cena je závislá na počtu km, sazba za vzdušný kilometr z místa vyzvednutí do místa doručení.
 4. V písemně sjednaných případech může být stanovena cena paušální.
 5. Příkazce je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem služeb Zasilatele, který je přístupný na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
 6. Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem.
 7. Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi daňového dokladu. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, jména kontaktní osoby, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Příkazcem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1x měsíčně s ohledem na závazné termíny fakturace vzhledem k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Ve vyjímečných případech může být domluvena fakturace 1x čtvrtletně.
 8. Nepřesáhne-li fakturovaná částka za všechny zásilky v kalendářním měsíci 500 Kč, účtuje Dopravce Zákazníkovi administrativní poplatek ve výši 50 Kč (pouze při volbě klasické poštovní distribuce)
 9. Zasilatel si jako částečnou kompenzaci výdajů s vystavováním a zasíláním faktur účtuje ke každé faktuře Kč 20,- + DPH v položce „za zúčtování“.
 10. V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel oprávněn účtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Příkazce povinen stý prvý den prodlení uhradit Zasilateli také smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 11. Pro zajištění svých nároků má Zasilatel zástavní právo k zásilce Příkazce.
 12. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Zasilatel povinen plnit nadále své povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat Vzorový F20,verze 08.02.2006 Strana 7Všeobecné obchodní podmínky společnosti Airway, spol. s r.o. další služby Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.